Trong dự thảo Pháp lệnh Giống vật nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề xuất các quy định về các dịch vụ xuất nhập khẩu trong chăn nuôi.

Đối với việc nhập khẩu động vật trong nước, theo dự thảo, tổ chức, cá nhân nhập khẩu giống vật nuôi trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam.

xuất nhập khẩu chăn nuôi

xuất nhập khẩu chăn nuôi

Nhập khẩu giống vật nuôi không có trong Danh mục được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam với mục đích nghiên cứu, thử nghiệm hoặc các trường hợp đặc biệt khác được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho phép. Trình tự, thủ tục được quy định như sau: Tổ chức, cá nhân phải nộp đề nghị nhập khẩu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Hồ sơ bao gồm đề nghị nhập khẩu; một mô tả về nguồn gốc, xuất xứ, tính năng, chất lượng cơ bản của hạt giống; mục đích của các dịch vụ xuất nhập khẩu. Bao gồm 1 bộ hồ sơ, gửi qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đánh giá và xem xét hồ sơ. Nếu tài liệu là bằng chứng đầy đủ về điều kiện nhập khẩu cho mục đích nghiên cứu, thử nghiệm và hạt giống nhập khẩu không có khả năng gây tổn hại, gây tổn hại đến con người, môi trường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làng cho phép nhập khẩu. Nếu mà nó phục giống có khả năng gây tổn hại, gây tổn hại đến môi trường, phát hành từ chối bằng văn bản, nêu rõ lý do nhập khẩu.

Xuất khẩu giống vật nuôi

Theo dự thảo, các tổ chức, cá nhân được xuất khẩu giống vật nuôi trong Danh mục giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam. Việc kiểm dịch, chứng minh nguồn gốc, xuất xứ và các yêu cầu khác của các tổ chức nhập khẩu quy định.

Dự thảo nêu rõ các tổ chức, cá nhân muốn trao đổi với nước ngoài thuộc danh mục giống vật nuôi giống vật nuôi cấm xuất khẩu để trao đổi nguồn gen, phục vụ nghiên cứu khoa học hoặc các mục đích đặc biệt khác phải được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho phép. Và quan trọng hơn là các khai báo thủ tục hải quan trong việc chăn nuôi chuyên nghiệp thường được phát triển mạnh

Thủ tục xuất khẩu giống của danh sách cấm xuất khẩu với mục đích trao đổi nguồn gen và các trường hợp đặc biệt khác được quy định như sau: Tổ chức, cá nhân xuất khẩu nộp hồ sơ cho phép đề nghị xuất khẩu cho Bộ Công nghiệp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Hồ sơ bao gồm yêu cầu xuất khẩu bằng văn bản; giống vật nuôi đề xuất xuất khẩu; nguồn gốc và xuất xứ của những hạt giống xuất khẩu; Các bản thuyết minh xuất khẩu mục đích.

nông nghiệp xuất nhập khẩu

nông nghiệp xuất nhập khẩu

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đánh giá và xem xét hồ sơ. Nếu tài liệu là điều kiện chứng minh hoàn tất việc xuất khẩu cho mục đích trao đổi quốc tế nguồn gen và không gây thiệt hại cho đất nước, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho phép xuất khẩu. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu bị cấm giống vật nuôi.

nông nghiệp xuất nhập khẩu rẻ

nông nghiệp xuất nhập khẩu rẻ

Xử lý vi phạm trong lĩnh vực giống vật nuôi

Theo dự thảo, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu giống vật nuôi vi phạm pháp luật, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường và khắc phục hậu quả như theo quy định của pháp luật.

Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn vi phạm các quy định về vật nuôi, tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được lấy ý kiến trên Cổng thông tin này dự thảo của Bộ. Xem thêm nhiều bài viết ở trang Gia Thiên Phúc chúng tôi để biết thêm nhiều thông tin